Obchodné podmienky webovej stránky workornot.sk

§1
Úvod

 1. Tieto podmienky definujú podmienky a spôsob fungovania webovej stránky workornot.sk
 2. Webová stránka workornot.sk je sprístupnená verejnosti prostredníctvom internetu.
 3. Tieto podmienky definujú práva a povinnosti používateľov webovej stránky workornot.sk a práva a povinnosti prevádzkovateľa webovej stránky . Prevádzkovateľ webovej stránky poskytuje elektronické služby v súlade s Nariadeniami a všeobecne platnými právnymi predpismi.
 4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Nariadenia, sa použijú ustanovenia všeobecne platného práva.
 5. Pred začatím Používatelia majú právo a povinnosť prečítať si tieto Podmienky, ktoré budú sprístupnené na webovej stránke workornot.sk spôsobom umožňujúcim bezplatné oboznámenie sa s ich obsahom. Akceptovaním Podmienok sa rozumie prehlásenie o prečítaní Podmienok a uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom v rozsahu súvisiacom s používaním Webovej stránky.

§2
Glosár

 1. Pojmy obsiahnuté v týchto podmienkach majú nasledujúce znenie, pokiaľ pravidlá výslovne neuvádzajú inak:
   < li>Správca/Moderátor – osoba v mene Prevádzkovateľa zodpovedná za fungovanie Webovej stránky, vecný dohľad a zdroje Webovej stránky.
  1. Údaje - informácie z verejných registrov o podnikateľoch vykonávajúcich podnikateľskú činnosť;
  2. Firma - zamestnávateľ podliehajúci posudzovaniu prostredníctvom Webovej stránky bez ohľadu na druh právnej subjektivity alebo jej absenciu. li>
  3. Kontaktný formulár - funkcionalita na stránke Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej môžu Používatelia Stránky kontaktovať Prevádzkovateľa za účelom nadviazania spolupráce alebo nahlásiť porušenie.
  4. Firemný klient – profesionálny používateľ Webu, ktorý je klientom Prevádzkovateľa, pre ktorého Prevádzkovateľ poskytuje platené marketingové alebo náborové služby v rámci Webových stránok workornot.sk.
  5. Profesionálny používateľský účet – Webová lokalita umožňuje podnikovým zákazníkom využívať platené služby webovej lokality udržiavaním profilu a jeho používaním na marketingové a náborové aktivity.
  6. Nick – individuálne používateľské meno zverejnené pri uverejňovaní názorov na spoločnosti na webovej stránke.< /li>
  7. Prevádzkovateľ služby - M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., DIC: 38731997, Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť
  8. Profil – podstránka spustená ako výsledok vyhľadávania vo vyhľadávači na webovej stránke www.workornot.sk danej Spoločnosti, kde údaje sú umiestnené spolu s možnosťou pridávania názorov Používateľmi.
  9. Predpisy - tieto podmienky Webovej stránky sú zverejnené v elektronickej forme na webovej stránke www.workornot.sk;
  10. < li>GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takéto údaje a o zrušení smernice 95/46/ES.
  11. Webová stránka – webová stránka https://www.workornot.sk
  12. Používateľ< /b> – akýkoľvek subjekt používajúci webovú stránku bez ohľadu na status alebo právnu subjektivitu.

§3
Úvodné ustanovenia

 1. Úlohou webovej stránky je
  1. poskytovať používateľom prístup k informáciám a údajom o podnikateľoch vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky;
  2. umožnenie používateľom zverejňovať názory a hodnotiť spoločnosti bývalými alebo súčasnými zamestnancami, ako aj inými ľuďmi, ktorí vedia o kvalite zamestnania v danej spoločnosti. Webová stránka umožňuje výmenu informácií o spoločnostiach s najvyššími štandardmi hodnotenia a overovania za podmienok opísaných v týchto pravidlách.
 2. Používanie webovej stránky je možné iba na na základe ustanovení uvedených v týchto Podmienkach.
 3. Stránka je určená pre dospelých používateľov.
 4. Stránka má právo umiestňovať na svojej webovej stránke reklamný obsah aj z webovej stránky a subjektov spriaznených s Prevádzkovateľom, ako aj od neprepojených subjektov, ktorým Prevádzkovateľ povolil umiestňovať reklamný obsah.

§ 4
Údaje podnikateľov

 1. Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok a všeobecným právom poskytuje Používateľom prístup k údajom zverejneným vo verejných registroch subjektov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť uvedených v § 5. Tieto subjekty nie sú povinné byť používateľmi Webovej stránky alebo držiteľmi Profesionálneho používateľského účtu. Firemné údaje podliehajú sťahovaniu z verejných registrov a ich umiestneniu na Webovú stránku spôsobom, ktorý Vám umožní ich čítanie a stiahnutie.
 2. Údaje umiestnené na Webovú stránku prevádzkovateľom slúžia len na informačné účely a pochádzajú z verejne dostupných verejných registrov.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ním zverejnené údaje, vrátane ich obsahu a chýb, ktoré môžu obsahovať.
 4. Tieto údaje tiež nemôžu byť podkladom pre spustenie alebo opustenie práce pre daného zamestnávateľa alebo nadviazanie obchodného vzťahu. Prevádzkovateľ v tomto smere vylučuje svoju zodpovednosť a rozhodnutia potencionálnych zamestnancov alebo obchodných partnerov sú ich individuálnymi rozhodnutiami, za ktoré nesú zodpovednosť výlučne oni.
 5. Údaje zverejnené a spracované Prevádzkovateľom boli umiestnené na webovú stránku len na informačné účely, ktorych cieľom je poskytnúť občanom širší prístup k informáciám o podnikateľskej činnosti na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v odseku s názvom GDPR.
 6. Každý Používateľ je povinný používať Webovú stránku v súlade s Nariadeniami, zákonom a spôsobom, ktorý nespôsobuje neoprávnená úprava obsahu zverejneného na webovej stránke a neoprávnené zásahy do prevádzky webovej stránky.

§5
Prevádzka webovej stránky

 1. Webová stránka obsahuje údaje registrované spoločnosti na území Slovenskej republiky v dostupných verejných a otvorených registroch, akými sú napr. KRS, CEIDG, REGON.
 2. Pre každú zo spoločností služba vytvorí samostatný profil spoločnosti.
 3. Profil spoločnosti obsahuje nasledujúce údaje o spoločnostiach:
  1. Registračné údaje spoločnosti
  2. Percentuálne hodnotenie pre danú spoločnosť
  3. Webová stránka s komentármi používateľov týkajúca sa danej spoločnosti
  4. Nábor vykonávaný spoločnosťou, aktuálny aj archívny
  5. Firemný profil Vám tiež umožňuje prihlásiť sa na odber zadaním e-mailovej adresy, na ktorú sa budú odosielať informácie o nových komentároch a aktivite daného profilu.
 4. Po zadaní mena používateľa danej Spoločnosti vo vyhradenom vyhľadávači na Webovej stránke je zobrazený jej Profil.
 5. Používatelia majú podľa Pravidiel možnosť zverejňovať názory na Spoločnosti tak, že Prevádzkovateľovi dávajú možnosť publikovať komentár iba v texte formulár v profile danej spoločnosti.
 6. Používatelia môžu aj v samostatnej forme hodnotiť danú spoločnosť výberom jednej z troch možností: Pozitívne, Neutrálne alebo Negatívne – potom môžu, ale nemusia pridať komentár k vydanému stanovisku.
 7. Názory zverejnené Používateľmi sú verejne dostupné, s čím Používatelia súhlasia prijatím obsahu týchto Pravidiel.
 8. Používateľ má tiež možnosť prečítať si doteraz uverejnené komentáre o danej spoločnosti a Po prijatí pravidiel a poskytnutí vlastnej prezývky uverejnite svoj vlastný komentár o spoločnosti. Okrem toho Používateľ uvedie, či je jeho názor pozitívny, neutrálny alebo negatívny.
 9. Pridanie názoru sa uskutoční po stlačení tlačidla „Pridať názor“ na profile Spoločnosti. Potom webová stránka automaticky umiestni názor do profilu spoločnosti.
 10. Webová stránka má tiež funkciu vo forme percentuálneho hodnotenia viditeľného v profile spoločnosti. Percentuálne hodnotenie je vypočítané na základe všetkých kladných hodnotení udelených v čase zverejnenia stanoviska.
 11. Každý názor uverejnený v profile spoločnosti je možné nahlásiť moderátorovi ako porušujúci pravidlá týchto Pravidiel stlačením tlačidla „Nahlásiť“. Ak je daný názor nahlásený 50-krát, moderátor preverí záznam z hľadiska súladu so zákonom a Nariadeniami.
 12. Webová stránka tiež umožňuje začať diskusiu pod názormi odpovedaním na daný názor. Ak to chcete urobiť, vyberte tlačidlo „Odpovedať“, potom zadajte obsah komentára a pridajte nick. Pridanie odpovede je možné len po akceptovaní Podmienokl a stlačení tlačidla Odpovedať.
 13. Uverejnenie písomného stanoviska alebo odpovede na stanovisko zahŕňa poskytnutie prezývky. Používatelia, ktorí publikujú názor spolu s Nickom, súhlasia s verejne dostupným zverejnením údajov, ktoré sami zverejnili.
 14. V súlade s Nariadeniami majú Používatelia možnosť prihlásiť sa na odber Profilu danej Spoločnosti. Ak ju chcete sledovat, vyberte možnosť „Sledovať spoločnosť“ v profile spoločnosti, potom zadajte svoju e-mailovú adresu a prijmite tieto pravidlá. Používateľ má možnosť vybrať si možnosť, či je vlastníkom Spoločnosti, do ktorej sa má prihlásiť. Poskytnutie údajov vo forme e-mailovej adresy je dobrovoľné a spracúvanie údajov prebieha v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podrobne popísanými v časti GDPR.
 15. Názory a odpovede, ktoré porušujú ustanovenia týchto Nariadení budú odstránené alebo zmenené nezávisle Správcom alebo po odoslaní oznámenia opísaného vyššie. Správca si vyhradzuje právo zablokovať Používateľov, ktorí porušujú ustanovenia Pravidiel.
 16. Prevádzkovateľ informuje, že vzhľadom na rozsiahlosť webovej stránky nie sú personálne ani systémové možnosti kontroly a overovania Profilov z hľadiska údajov prevzatých z verejných registrov, ich zmien alebo aktualizácií, obsahu zverejneného v komentároch, ktorý by mohol porušovať dobré meno resp. záujmov kontrolovaných spoločností. V prípade zistenia vyššie uvedeného porušenia sú Používatelia alebo Spoločnosti povinní nahlásiť takéto porušenie Prevádzkovateľovi prostredníctvom Kontaktného formulára v súlade s postupom uvedeným nižšie.
 17. Každý Používateľ a Spoločnosť okrem vyhotovenia Nahlásiť prostredníctvom vyhradeného tlačidla „Nahlásiť“, má právo nahlásiť porušenie týchto Nariadení alebo všeobecne platných právnych predpisov prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.workornot.sk. Prihlášky podané inou formou (e-mail, klasický list) budú brané do úvahy až po predchádzajúcom upozornení prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke. workornot.sk.
 18. Nahlasujúca osoba je povinná preukázať dôveryhodnosť nahláseného priestupku zaslaním príslušných materiálov Prevádzkovateľovi, ktoré to preukazujú. Táto osoba je tiež výlučne zodpovedná za obsah odoslanej žiadosti tak Prevádzkovateľovi, ako aj Spoločnosti, ktorej profil alebo názor bol nahlásený.
 19. Odoslaním žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára je Prevádzkovateľ povinný žiadosť overiť do 21 dní odo dňa oznámenia. Ak žiadateľ potrebuje doplniť napr. splnomocnenie alebo predložiť ďalšie doklady, lehota 21 dní sa počíta odo dňa doplnenia týchto chybajucich informacii.
 20. Ak je žiadateľom zástupca Spoločnosti, ktorej profil je v databáze Webových stránok, potom by táto osoba mala mať príslušné doklady preukazujúce možnosť zastupovania Spoločnosti alebo prípadné splnomocnenie vydané subjektom oprávneným ju zastupovať.
 21. Používatelia využívajúci Webovú stránku uverejňujúci názory a odpovede v profiloch Spoločnosti sú povinní uvádzať spoľahlivé a overené informácie o Spoločnostiach.
 22. Je zakázané uverejňovať názory, ktoré obsahujú vulgárne slová, podnecujú nenávisť, urážajú náboženské cítenie, vyzývajú k fašizmu a nacizmu a iný obsah odporujúci zákon alebo slušnosť. Rovnako je zakázané uvádzať v stanoviskách a odpovediach informácie predstavujúce obchodné tajomstvo. Taktiež je zakázané pod hrozbou neplatnosti zverejňovať reklamný a marketingový obsah v stanoviskách, ktoré neboli písomne ​​dohodnuté s Prevádzkovateľom.
 23. Používatelia Stránky sú plne zodpovední za obsah, ktorý zverejňujú v zmysle názory a reakcie na názory. Názory zverejnené používateľmi nesmú poškodiť záujmy nimi posudzovaných spoločností. Zodpovednosť Prevádzkovateľa je vylúčená v prípade škody spôsobenej Používateľmi akoukoľvek formou, a to aj konaním v rozpore s týmto Nariadením a ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ stránky taktiež nezodpovedá za obsah názorov zverejnených v profiloch Spoločností. Za poskytnuté názory a odpovede sú zodpovední výlučne používatelia webovej stránky. Akékoľvek nároky porušujúce záujmy a dobré meno Spoločností by mali byť adresované priamo Používateľom Webu, zodpovednosť Prevádzkovateľa je v tomto smere podľa Nariadení vylúčená.

§6
GDPR

 1. Prevádzkovateľ webovej stránky v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27.04.2016 informuje, že správcom osobných údajov je M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa osobných údajov takto:
  1. písomne ​​na adresu M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť
  2. prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@workornot.sk
 2. Správca osobných údajov vymenoval poverenca pre ochranu údajov ( DPO), na ktorého sa možno obrátiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a výkonu práv súvisiacich so spracovaním údajov. Dotknutá osoba môže kontaktovať DPO takto:
  1. písomne ​​na adresu M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť
  2. prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@workornot.sk
 3. Správca spracúva údaje nasledujúcich fyzických osôb:
  1. Používatelia webovej stránky workornot.sk;
  2. podnikatelia – spoločnosti, ktorých údaje boli prevzaté z verejných registrov uvedených v týchto pravidlách;
  3. klienti , obchodní partneri Prevádzkovateľa;
  4. osoby zastupujúce alebo oprávnené na základe príslušných plnomocenstiev zastupovať právnické osoby alebo organizačné zložky bez právnej subjektivity;
  5. osoby podávajúce sťažnosti, oznámenia, sťažnosti alebo iné žiadosti prevádzkovateľovi;
  6. osoby, ktorým Prevádzkovateľ na základe samostatných oprávnení smeruje reklamnú, marketingovú alebo náborovú korešpondenciu;
 4. Správca osobných údajov spracúva osobné údaje na tieto účely: < td>Postúpenie orgánom činným v trestnom konaní a subjektom oprávneným na základe rozhodnutia súdu
  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania spracovanie údajov
  Uzavretie a plnenie zmluvy o používaní webovej stránky, prijímanie reklamácií, ich preskúmanie, podanie oznámenia Nevyhnutnosť na spracúvanie údajov potrebných na uzavretie a plnenie zmluvy, plnenie záväzkov potrebných na obsluhu zákazníkov a poskytovanie služieb na diaľku
  Priamy marketing a reklama Oprávnený záujem správcu osobných údajov a súhlas správcu, ak to vyžadujú osobitné predpisy
  Prevádzkovanie webovej stránky Oprávnený záujem správcu osobných údajov a súhlas Správcu, ak to vyžadujú osobitné predpisy
  Vymáhanie reklamácií a vybavovanie reklamácií voči Prevádzkovateľovi Oprávnený záujem prevádzkovateľa osobných údajov v prípade nároku na súde alebo rozhodcovskom súde
  Posudzovanie podaných sťažností a odvolaní týkajúcich sa služieb poskytovaných Správcom, ako aj žiadostí a dopytov adresovaných správcovi; Oprávnený záujem správcu osobných údajov, plnenie zmluvy, posudzovanie sťažností a súhlas správcu, ak je potrebný na základe osobitných ustanovení
  Analytické a štatistické Oprávnený záujem prevádzkovateľa osobných údajov na zlepšení kvalita služieb
  Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu
  Osobné údaje používateľov< /b> - fyzické osoby pridávanie komentárov, poskytovanie individuálnej prezývky Oprávnený záujem správcu osobných údajov, výkon zmluvy a súhlas Správcu, ak je to potrebné Vyžaduje sa podľa osobitných predpisov
  Osobné údaje podnikateľov - poskytovanie informácií o podnikateľskej činnosti Oprávnený záujem správcu zameraný na zabezpečenie transparentnosti ekonomických transakcií, najmä medzi súčasnými alebo budúcimi zamestnancami, zverejňovanie názorov na Firmy a odpovedí na názory
  Osobné údaje predplatiteľov - komunikácia s objednávanie prihlásenia sa osôb k danému Firemnému profilu poskytnutím e-mailovej adresy Oprávnený záujem správcu osobných údajov a súhlas správcu, ak to vyžadujú osobitné predpisy
  Osobné údaje osôb zastupujúcich spoločnosti uzatváranie a plnenie zmluvy, posudzovanie sťažností a oznámení, vystupovanie pred súdmi v prípade akýchkoľvek nárokov Oprávnený záujem osob. správca údajov a ich vlastníctvo bez Správcu súhlas, ak to vyžadujú osobitné predpisy
 5. Príjemcom osobných údajov môžu byť aj subjekty poskytujúce ICT služby, subjekty spolupracujúce so správcom, subdodávatelia správca, subjekty poskytujúce poštové, kuriérske, právne a účtovnícke služby, poisťovacie a bankové služby.
 6. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 7. V v prípade priameho marketingu vlastných produktov a služieb nebude profilovanie využívané.
 8. Ochrana osobných údajov – Prevádzkovateľ s prihliadnutím na najvyššie štandardy dbá na bezpečnosť uchovávané a prenášané osobné údaje v súlade s GDPR a ďalšími ustanoveniami zákona o ochrane údajov. Dodržiava internú politiku sledovania úrovne zabezpečenia ochrany údajov.
 9. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. spracúvanie údajov o podnikateľoch vyplýva z ustanovení zákona, vrátane zákon z 25. februára 2016 o opakovanom použití informácií verejného sektora a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016;
  2. spracovanie údajov je určené na informovanie ostatných účastníkov ekonomických transakcií o podnikateľskej činnosti Účastníkov, poskytnúť každému prístup k spoľahlivým, dôveryhodným a transparentným informáciám pri splnení požiadaviek kladených zákonom na používanie verejných informácií;
  3. spracované údaje nachádzajú svoj zdroj vo verejných informačných službách , a to sú Centrálny register a informácie o hospodárskej činnosti pod dohľadom ministra rozvoja a Národný súdny register vedený ministrom spravodlivosti;
  4. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby Používatelia mohli umiestniť hodnotenie danej spoločnosti a odpovedať na komentáre - čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR - oprávnený záujem - vloženie komentára
  5. spracovanie údajov si nevyžaduje samostatný súhlas, pretože údaje sú verejné, zverejnené vo verejných databázach a registroch a sú založené na oprávnenom záujme správca osobných údajov ako priamy marketing vlastných produktov a služieb správcu, uplatňovanie nárokov podľa uzatvorenej zmluvy, analytické a štatistické účely;
  6. plnenie zákonných povinností správcu údajov podľa poľského, európskeho a medzinárodného práva ;
  7. súhlas v prípade jeho dobrovoľného vyjadrenia - objednania predplatného profilu danej Spoločnosti - čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR
 10. Osoby, ktorých osobné údaje správca spracúva, majú tieto práva:
  1. právo na prístup k vašim osobným údajom získaním informácií, či Prevádzkovateľ spracúva údaje a na aký účel tak robí;
  2. právo na opravu údajov požiadaním o opravu neúplných alebo nesprávnych údajov
  3. právo na vymazanie údajov v prípade predloženia takéhoto na žiadosť prevádzkovateľa alebo v dôsledku odvolania súhlasu so spracovaním údajov;
  4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - v tomto prípade nie je prevádzkovateľovi umožnené aktívne použiť údaje na účely napr. zmluvy, pričom ich Prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať;
  5. právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená ich získanie od Správcu údajov, v bežne používaný formát a zaslať ich inému Správcovi;
  6. právo vzniesť námietky najmä na účely priameho marketingu - podanie námietky má za následok prerušenie spracovania údajov na účely uvedené v námietke;
  7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov O osobné údaje;
  8. právo odvolať súhlas – bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť úkonov vykonaných pred jeho odvolaním;
  9. v prípade automatizovaného rozhodovania , právo spochybniť toto rozhodnutie, požiadať o ľudský zásah s cieľom získať individuálne rozhodnutie;
 11. Uplatňovanie práv uvedených vyššie bude trvať prostredníctvom správcu údajov alebo DPO.
 12. Doba uchovávania osobných údajov - v prípade:
  1. uzavretia zmluvy so správcom budú osobné údaje uchovávané do
   1. podá osoba, ktorej údaje sa týkajú účinnej námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.,
   2. dobu trvania zmluvy,
   3. uplynutie nárokov z uzatvorenej zmluvy alebo do zánikom povinnosti uchovávať údaje podľa zákona, najmä zákona o dani
   4. komunikácia prostredníctvom webovej stránky www.workornot.pl do 30 dní
   5. preskúmanie žiadostí, sťažností, žiadosti - do definitívneho vyriešenia záležitosti
   6. marketing a reklama - do času námietky alebo odvolania súhlasu
   7. štatistické a analytické databázy - v anonymizovanej forme po skončení zmluvy
   8. li>
   9. povinnosti ustanovené zákonom - po dobu uloženú osobitnými právnymi predpismi až do zániku tejto povinnosti
  2. informácie o vykonávanej činnosti podnikateľskej činnosti až do vznesenia námietky z dôvodov súvisiacich s individuálnymi okolnosťami na strane Spoločnosti, s tým, že však na strane Prevádzkovateľa nebude existovať oprávnený záujem Správcu
  3. udeliť príslušný súhlas osobné údaje budú použité na účely uvedené v súhlase až do jeho odvolania.
 13. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na nadviazanie spolupráce a uzatvorenie zmluvy a vykonať túto zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov alebo nedostatok súhlasu bude mať za následok nemožnosť uzavretia zmluvy. Poskytovanie údajov na marketingové účely je dobrovoľné.

§7
Zásady používania súborov cookie

 1. Používanie webových stránok Prevádzkovateľa generuje automatický zber údajov o zariadení používateľa, na ktorom používateľ prevádzkuje webovú stránku Prevádzkovateľa. Zaznamenáva sa IP adresa, ktorú aktuálne používa zariadenie Používateľa, dátum a čas, typ prehliadača a operačný systém zariadenia, ako aj navštívené stránky. Tieto údaje sú zhromažďované za účelom zaistenia bezpečnosti a zvyšovania kvality služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Analýzy na štatistické účely sú vykonávané iba v anonymizovanej forme, akékoľvek iné analýzy sú vykonávané v rozsahu pôsobnosti týchto Nariadení. Spracúvanie osobných údajov podľa zásad používania súborov cookie je založené na čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR, kde sú bezpečnostné účely a zvyšovanie kvality služieb oprávneným záujmom Prevádzkovateľa ako Správcu údajov.
 2. V prípade kontaktovania Používateľa prostredníctvom kontaktného formulára budú poskytnuté iba poskytnuté osobné údaje Používateľom vo formulári a ktoré sú potrebné na vybavovanie dopytov a poskytovanie odpovedí.
 3. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že pri prevádzke svojej webovej stránky využíva asistenciu poskytovateľov služieb.
 4. Prevádzkovateľ používa cookies, ktoré sú uložené v zariadení používateľa. Niektoré z používaných cookies sa po ukončení relácie prehliadača vymažú. Ostatné cookies zostávajú v zariadení Používateľa a umožňujú Prevádzkovateľovi rozpoznať jeho prehliadač pri ďalšej návšteve. Používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby bol informovaný o ukladaní súborov cookie a rozhodnúť sa, či ich prijme alebo akceptáciu súborov cookie vylúči. Neakceptovanie cookies môže obmedziť prevádzku webovej stránky Prevádzkovateľa. Prijatie cookies znamená súhlas so spracovaním osobných údajov Užívateľa pomocou cookies. V tomto prípade sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR – súhlas používateľa.
 5. V rozsahu, ktorý nie je upravený v tomto odseku a pokiaľ ide o zásady používania súborov cookie, sa primerane použijú ustanovenia § 6 týchto nariadení.

§8
Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne činy Používateľov alebo Spoločností, najmä za nimi zverejnený obsah, vrátane vyhlásení z hľadiska ich pravdivosti a platnosti, ako aj účinkov týchto vyhlásení vo vzťahu k tretím osobám v prípade nimi spôsobenej škody.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenia prístupu na Internetovú stránku a z toho vyplývajúce škody spôsobené okrem iného náhodnými situáciami. ako sú zlyhania servera, činnosti údržby, útoky hackerov, klimatické katastrofy, vojny a iné nepredvídané nehody.

§9
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na webovej stránke Služby a platia až do odvolania.
 2. Tieto pravidlá možno vykladať iba zo strany Prevádzkovateľa.< /li>
 3. Zmena Pravidiel - iba Prevádzkovateľ má právo meniť tieto Pravidlá. O zmene Pravidiel bude Prevádzkovateľ informovať Používateľov Stránky na svojej stránke, v prípade subjektov, ktorých emailové adresy má Prevádzkovateľ prostredníctvom týchto adries. Všetky subjekty budú oboznámené s obsahom a časom nadobudnutia účinnosti nového znenia Nariadení najneskôr 7 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti. Nepredloženie vyhlásenia o odmietnutí nového znenia Pravidiel zo strany Používateľov sa považuje za jeho prijatie a vôľu pokračovať v zmluve. Ak je takéto vyhlásenie podané do 5 dní od prijatia oznámenia o zmene pravidiel, má to za následok ukončenie zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia pravidiel.
 4. Sťažnosti a žiadosti týkajúce sa uplatňovania Nariadení by sa mali zasielať Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára.
 5. Vo veciach, ktoré nie sú upravené, platia príslušné ustanovenia poľského práva.
 6. Poľská verzia Predpisov je právne záväzný a možno ho vykladať len vtedy, ak prevádzkovateľ zverejní jeho znenie v inom jazyku.
 7. Prípadné spory vyplývajúce z aplikácie týchto predpisov, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierom, je potrebné predkladať na spoločný súd s príslušnou jurisdikciou pre Prevádzkovateľa.
 8. Doložka o oddeliteľnosti – Ak sa niektoré ustanovenia týchto pravidiel ukážu ako neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení .
 9. Webová stránka a materiály na nej obsiahnuté sú chránené autorským zákonom. Upozornenie na autorské práva a nesmú byť reprodukované, kopírované, distribuované a používané bez súhlasu Prevádzkovateľa.
 10. Akékoľvek sťažnosti je potrebné zaslať Prevádzkovateľovi prostredníctvom Kontaktného formulára a budú posúdené do 21 dní od dátumu oznámenia. Ak je potrebné, aby žiadateľ doplnil napr. splnomocnenie alebo predložil ďalšie doklady, lehota 21 dní sa počíta od vyriešenia týchto nedostatkov.
 11. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu kontakt@workornot.sk alebo na registračnú adresu .